Pachybrachis species
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)


Pachybrachis carbonarius

 
Pachybrachis elegans

 
Pachybrachis morosus

 
Pachybrachis RB

 
Pachybrachis trinotatus

 
Pachybrachis cf m-nigrum

 
Pachybrachis luridus

 
Pachybrachis femoralis

 
Pachybrachis othonus?

 
Pachybrachis 'gargantua'

 
(Further information on this family)
(Photo Album)